ચેસના બોર્ડમાં આઠ રાણીઓ !

    તમે સૌ ચેસની રમત જાણતા હશો. તેમાં જાતજાતની કુંકરીઓ વપરાય છે. તેમાં રાજા અને રાણી સૌથી મહત્વનાં હોય છે. પણ સૌથી વધારે ઉપયોગી કુંકરી રાણીની હોય છે. કારણકે રાણીની કુંકરી બધી દિશામાં ચાલી શકે છે.

chess_11

ઉપર બતાવેલા ચેસના બોર્ડમાં વચ્ચે જે રાણીની કુંકરી બતાવી છે , તે આઠ રીતે ચાલી શકે છે.

       હવે આપણે ચેસ તો નથી રમવાના પણ એક કોયડો ઉકેલવાના છીએ. આપણી પાસે એક નહીં પણ આઠ રાણીની કુંકરીઓ છે. આ આઠે કુંકરીઓને એવી રીતે ગોઠવવાની છે કે કોઇ પણ રાણી બીજી કોઇ રાણીને મારી ન શકે. ચાલો ગોઠવવા માંડો- એક પછી એક રાણીને …..

      કોયડાના ઉકેલ માટે રાહ જુઓ.

3 thoughts on “ચેસના બોર્ડમાં આઠ રાણીઓ !

  1. A-2 B-2 C-1 D-1 F-1 G-1 H-2
    A-3 B-3 C-3 D-2 F-2 G-3 H-3
    A-5 B-5 C-5 D-6 F-6 G-5 H-5
    A-6 B-6 C-7 D-7 F-7 G-7 H-6
    A-7 B-8 C-8 D-8 F-8 G-8 H-8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>