ચોરસ ડિઝાઇન

સ્ક્રેચ પર આ માટેનો પ્રોજેક્ટ  જુલાઈ- ૨૦૧૪ માં બનાવ્યો હતો - આ રહ્યો.

હવે એના પરથી બીજો પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો છે, જેમાં આવી ડિઝાઇનો બનાવીને સ્ટોર  કરી શકાય છે. હાલ એની લાયબ્રેરીમાં ત્રણ ડિઝાઇનો સામેલ કરેલી છે. પણ બીજી અનેક ડિઝાઈનો બહુ સરળતાથી બનાવી અને સ્ટોર કરવાની સવલત છે.

સૂચનાઓ -

Press green arrow to start. There are two options available thro’ Record/ Play button on RHS bottom.

In recording mode…..
You can make any no. of changes using the pattern palette on RHS. Out of the 42 shapes any one can be selected by clicking on it. Further clicking it will rotate that shape by 90 deg.
Then click on any cell of the 9×9 canvas on LHS. The same cell be changed any no. of times.
When you are satisfied with the design, press SPACE and the design will be permanently saved.

In Play mode…
Use UP/ DOWN keys to watch and enjoy the saved design.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>