ટેટ્રોમિનો

       ’ટેટ્રિસ’ની રમત જેના આધારે બનાવવામાં આવી છે – તે ‘ટેટ્રોમિનો’ નામથી ઓળખાતા, ચાર ચોરસમાંથી બનતા અલગ અલગ જાતના ટુક્ડાઓને લંબચોરસ ફ્રેમમાં ગોઠવવાની આ રમત છે.

ટેટ્રોમિનો વિશે અહીં  જાણો 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>