પ્રવેશ દ્વાર _OLD

 

   ઈ-વિદ્યાલયમાં
આપનું
હાર્દિક સ્વાગત છે.

 

મુદ્રાલેખ

       ભણો - ગમે ત્યાં, ગમે ત્યારે

ઉદ્દેશો

  • ગુજરાતની ભાવિ પેઢીનો તંદુરસ્ત વિકાસ
  • ઈ- શિક્ષણ
  • પ્રેરક જીવન ચરિત્રો
  • વિવિધ સામગ્રીઓનો ભોજનથાળ
  • રમતનું મેદાન
  • હોબી/ ક્રાફ્ટ ટેબલ
  • બાળકોની રચનાઓ
  • વાલીઓ/ શિક્ષકો માટે ચર્ચા મંચ

ઈ-વિદ્યાલયનું બીજ..

 આ લેખ વાંચો

નવી સામગ્રી

નીચેના કોઈ પણ લોગો પર ક્લિક કરી
એ વિભાગની બધી સામગ્રી માણો.