પ્રાથમિક

શૈક્ષણિક 

ધોરણ ૧

**********

ગુજરાતી
ગણિત
પર્યાવરણ

ધોરણ ૩

**********

ગુજરાતી
ગણિત
પર્યાવરણ

 

ધોરણ ૪

**********

ગુજરાતી
ગણિત
પર્યાવરણ
અંગ્રેજી
હિન્દી

 

ધોરણ ૫

**********

ગુજરાતી
ગણિત
પર્યાવરણ
અંગ્રેજી
હિન્દી

 

ધોરણ ૬

**********

ગુજરાતી
ગણિત
વિજ્ઞાન
અંગ્રેજી
સામાજિક વિજ્ઞાન
સંસ્કૃત
હિન્દી
શારીરિક શિક્ષણ
ચિત્રકામ
કમ્પ્યુટર

ધોરણ ૭

**********

ગુજરાતી
ગણિત
વિજ્ઞાન
અંગ્રેજી
સામાજિક વિજ્ઞાન
સંસ્કૃત
હિન્દી
શારીરિક શિક્ષણ
ચિત્રકામ
કમ્પ્યુટર

ધોરણ ૮

**********

ગુજરાતી
ગણિત
વિજ્ઞાન
અંગ્રેજી
સામાજિક વિજ્ઞાન
સંસ્કૃત
હિન્દી
શારીરિક શિક્ષણ
ચિત્રકામ
કમ્પ્યુટર

 

ઈત્તરપ્રવૃત્તિ

 

અવનવું

************

શી રીતે- માટલું કેવી રીતે બને?

વધુ અવનવું જાણવા માટે  અહિં ક્લિક કરો.

બાળકો માટે પ્રોગ્રામિંગ/ સ્ક્રેચ પ્રોગ્રામિંગ

--------------

મીની માશી કોને ગોતે છે?

ચાલો .gif ફાઈલ બનાવીએ

ફરતી રિંગ