સમાજવિદ્યા

પ્રાથમિક ઇતિહાસ (History)
મહાવીર સ્વામી
ગૌતમ બુદ્ધ
કૃષ્ણ- સુદામા
એકલવ્ય
શ્રવણ
લવ – કુશ
શબરી
ધ્રુવ

ગમ્યું?...તો ગમતાનો ગુલાલ કરો.Google+FacebookEmail
સર્જન સંગ્રહ
ઇ-વિદ્યાલય લોગો
  ઇ-વિદ્યાલય લોગો અને લિંક આપના બ્લૉગ પર મૂકવા માટે નવું ટેક્સ્ટ વિજેટ બનાવી નીચે દર્શાવેલા કોડની કૉપીને ત્યાં પેસ્ટ કરો.

<a href="//www.evidyalay.net"><img src="http://evidyalay.net/wp-content/uploads/2013/09/EV_LOGO4.png" /></a>

આ ગુગલ એડનો હેતુ માત્ર ઇવિદ્યાલય વેબસાઇટ નિભાવ પૂરતો જ સિમિત છે.