ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક

શૈક્ષણિક 

ધોરણ ૧૧   

વિજ્ઞાન પ્રવાહ

**********

ભૌતિક વિજ્ઞાન
રસાયણ વિજ્ઞાન
જીવ વિજ્ઞાન
અંગ્રેજી
સંસ્કૃત
કમ્પ્યુટર

ધોરણ ૧૨

વિજ્ઞાન પ્રવાહ

**********

ભૌતિક વિજ્ઞાન
રસાયણ વિજ્ઞાન
જીવ વિજ્ઞાન
અંગ્રેજી
સંસ્કૃત
કમ્પ્યુટર

ઈત્તરપ્રવૃત્તિ