ધોરણ – ૬ , ગણિત

ભૂમિતિ

ભૂમિતિ_પ્રાથમિક સમજણ અને ભૂમિતિના ઇતિહાસ ભણી એક નજર ભૂમિતિ - સમાંતર રેખાઓ અને એમની છેદિકાથી બનતા ખુણાઓની જોડ

બીજગણિત

કૌંસ - (ભાગ_૧) પૂર્ણાંક સંખ્યા, ઋણ સંખ્યા ના ગુણાકાર - ભાગાકાર

અંકગણિત

અવયવીકરણ_ભાગ_૨ અવયવીકરણ_ભાગ_૩ અવયવીકરણ_ભાગ_૪ અવયવીકરણ_ભાગ_૫ ગણતરી કરવાનાં સામાન્ય નિયમો અથવા તો ક્રમ નો હજુ વધુ અઘરો દાખલો,
સરાસરી પૂર્ણાંક સંખ્યા, ઋણ સંખ્યા ના સરવાળા- બાદબાકી અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ નાં ગુણાકાર, અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ નાં ભાગાકાર, અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ નાં ભાગાકાર, અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓને દશાંશ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં પરિવર્તિત કરો. ગણતરી કરવાનાં સામાન્ય નિયમો અથવા તો ક્રમ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *