ધોરણ – ૯ , ગણિત

દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણની ઓળખ દ્વિચલ સમીકરણ વિશે સમજૂતી દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણની રજુઆત દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના આલેખ. દ્વિ્ચલ સુરેખ સમીકરણનો આલેખ_૧ દ્વિ્ચલ સુરેખ સમીકરણના આલેખ પરથી સમીકરણની પસંદગી_૨ દ્વિ્ચલ સુરેખ સમીકરણમાં વ્યાવહારિક ઉદાહરણ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ઉકેલગણના ઘટકો અને આલેખ. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ઉકેલગણના ઘટકો શોધો_૧ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ઉકેલગણના ઘટકો અને આલેખ_૧ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ઉકેલગણના ઘટકો શોધો_૨ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ઉકેલગણના ઘટકો અને આલેખ_૨ X - અક્ષને લંબ સુરેખ સમીકરણ વાસ્તવિક સંખ્યાના છેદનું સંમેયીકરણ Y - અક્ષને લંબ સુરેખ સમીકરણ અવયવીકરણ_ભાગ_૯ અવયવીકરણ_ભાગ_૧૦ અવયવીકરણ_ભાગ_૧૧ અવયવીકરણ_ભાગ_૧૨ દ્વીપદીના વર્ગના વિસ્તરણના દાખલા √X2 વિશે સમજૂતી અને વર્ગમૂળના નિત્યસમ ગણ પરિચય_ભાગ_3 યોગક્રિયાના ગુણધર્મો : ભાગ_૧
બહુપદી_ભાગ_૨ બહુપદી_ભાગ_૩ બહુપદી - ભાગ_૪ બહુપદી_ભાગ_૫ બહુપદીના ભાગાકાર - ભાગ_૧ બહુપદીના ભાગાકાર - ભાગ_૨ વિસ્તરણ_ભાગ_૧ દ્વિપદીના વિસ્તરણના સુત્રો દ્વિપદીના વિસ્તરણના સુત્રો_2 દ્વિપદીના વર્ગના વિસ્તરણનું સૂત્ર (ભૂમિતિની રીતે) વિસ્તરણ_ભાગ_૧ વિસ્તરણનું સૂત્ર - ભૂમિતિની રીતે પ્રાયોગિક સમજણ વિસ્તરણના સુત્રોની મદદથી અંકગણિત વિસ્તરણના સૂત્રની મદદથી કિંમત શોધો. વિસ્તરણના સૂત્રની મદદથી અંકગણિતમાં અંકોના ઘન મેળવો. https://youtu.be/8IlI_pCOJkkદ્વિપદીના ઘનના વિસ્તરણનું સૂત્ર વિસ્તરણ (દ્વિપદી અને ત્રિપદી),
વર્ગમૂળવાળી સંખ્યાઓને સંખ્યારેખા પર દર્શાવો.
ભૂમિતિનો ઇતિહાસ અને કેટલાંક ગણિતશાસ્ત્રીઓ વિશે પ્રાથમિક માહિતિ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *