બાલમંદિર , ગુજરાતી

ગુજરાતી મુળાક્ષરો- શ્બ્દો અને ચિત્ર સાથે ગુજરાતી મુળાક્ષર લખતા - વાંચતા શીખીએ_ભાગ_૧ ગુજરાતી મુળાક્ષર લખતા - વાંચતા શીખીએ_ભાગ_૨ ગુજરાતી મુળાક્ષર લખતા - વાંચતા શીખીએ, ગુજરાતી સ્વર, વ્યંજન અને બારાક્ષરી
કવિતા_1 લ્યો ટબૂકબેન મારો તાળી કવિતા_3 (આવો મેઘરાજા) ટામેટુ રે ટામેટુ_ગુજરાતી જોડકણાં હાથીભાઈ_(ગુજરાતી જોડકણાં) ગુજરાતી કક્કો (રાત્રે)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *