ધોરણ – ૮ , ગણિત

અવયવીકરણ_ભાગ_૧ અવયવીકરણ_ભાગ_૨ અવયવીકરણ_ભાગ_૩ અવયવીકરણ_ભાગ_૪ અવયવીકરણ_ભાગ_૫ અવયવીકરણ_ભાગ_૬ અવયવીકરણ_ભાગ_૭ અવયવીકરણ_ભાગ_૮ અવયવીકરણ_ભાગ_૯ અવયવીકરણ_ભાગ_૧૦ અવયવીકરણ_ભાગ_૧૧ અવયવીકરણ_ભાગ_૧૨ સમીકરણ ઉકેલો_ભાગ_૩ સમીકરણ ઉકેલો_ભાગ_૪ સમીકરણ ઉકેલો_ભાગ_૪ બહુપદી_ભાગ_૨ બહુપદી - ભાગ_૪ કૌંસ - (ભાગ_૨) ગણ પરિચય _ ભાગ_૧ ગણ પરિચય_ભાગ_૧ ગણ પરિચય_ભાગ_૨ ગણ પરિચય_ભાગ_3 યોગક્રિયાના ગુણધર્મો : ભાગ_૧ છેદક્રિયાનું યોગક્રિયા પર વિભાજન દ'મોર્ગન ના નિયમો યોગક્રિયા અને છેદક્રિયાના ગુણધર્મો_ભાગ_૧ યોગક્રિયા અને છેદક્રિયાના ગુણધર્મો_ભાગ_૨ યોગક્રિયા અને છેદક્રિયાના ગુણધર્મો_ભાગ_૩ યોગક્રિયાનું છેદક્રિયા પર વિભાજન પૂરકક્રિયા ના નિયમો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણની ઓળખ
વર્ગમૂળ વર્ગ - વર્ગમૂળ વર્ગમૂળના નિત્યસમ નો ઉપયોગ કરીને સાદું રૂપ આપો વર્ગમૂળના નિત્યસમ નો ઉપયોગ કરીને સાદું રૂપ આપો _2 અસંમેય સંખ્યાઓ_ભાગ_૧ ઘાત - ઘાતાંક - (ભાગ_૨) સંમેય ઘાતાંક_ભાગ_૧ સંમેય ઘાતાંક_ઉદાહરણ_૧ સંમેય ઘાતાંક _ઉદાહરણ_૨ સંમેય ઘાતાંક_ભાગ_૨ વાસ્તવિક સંખ્યા માટે ઘાતાંકના નિયમો અને સાદું રુપના દાખલા વાસ્તવિક સંખ્યા માટે ઘાતાંકના નિયમો _ભાગ૧ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ - સમતા અને અસમતા વાસ્તવિક સંખ્યાઓ : કેટલાંક અગત્યના પરિણામ_ભાગ_૧ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ : કેટલાંક અગત્યના પરિણામ_ભાગ_૨ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ : સમતા અને અસમતા :ઉદાહરણ ૧, વાસ્તવિક સંખ્યાઓ : સમતા અને અસમતા : ઉદાહરણ ૨, વાસ્તવિક સંખ્યાઓના સરવાળા અને ગુણાકાર વિશે ગુણધર્મો_ભાગ_૨ વાસ્તવિક સંખ્યાનો માનાંક સંખ્યા પદ્ધતિ_દશાંશ અભિવ્યક્તિ_ભાગ ૨ સંખ્યા પદ્ધતિ_દશાંશ અભિવ્યક્તિ_ભાગ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *