માધ્યમિક

શૈક્ષણિક 

ધોરણ ૧૦

**********

ગુજરાતી
ગણિત
વિજ્ઞાન
અંગ્રેજી
સામાજિક વિજ્ઞાન
સંસ્કૃત
હિન્દી
શારીરિક શિક્ષણ
ચિત્રકામ
કમ્પ્યુટર

ઈત્તરપ્રવૃત્તિ