નવો વિભાગ – ગુજરાતના જિલ્લાઓ

     સાભાર - ગુજરાતી લેક્સિકોન

       આજથી ઈ-વિદ્યાલયમાં એક નવો વિભાગ શરૂ કરવામાં આવે છે. 

આ લોગો પર ક્લિક કરો

ગુજરાતના જિલ્લાઓ  

 

પહેલો જિલ્લો - અમદાવાદ અહીં ...

નોંધ - નકશા  પર ક્લિક કરી તેને મોટો જોઈ શકશો. ત્યાં ફરી ક્લિક કરી પાછા અહીં આવી શકશો.

One thought on “નવો વિભાગ – ગુજરાતના જિલ્લાઓ”

  1. બહુ સરસ અને ઉપયોગી કામ.
    સુરેશભાઇ, ભગવાને તમને 48 કલાકનો દિવસ આપ્યો લાગે છે !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.