ભાષા જ્ઞાન

language

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને
ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

ev_msg_1

ભાષા જ્ઞાન – બીજી ભાષામાંથી આવેલા શબ્દો

10th December 2018

ભાષા જ્ઞાન – આમંત્રણ અને નિમંત્રણ

3rd December 2018

ભાષા જ્ઞાન – ‘આવ્યા’ અને ‘આવ્યાં’

26th November 2018

ભાષા જ્ઞાન – ‘ઢ’ કેમ ?

20th November 2018

ગુજરાતી પિંગળ

18th November 2018

ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૧૩)

25th September 2018

ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૧૨)

4th September 2018

ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૧૧)

29th August 2018

ભાષા જ્ઞાન – કહેવતો

24th August 2018

ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૧૦ )

21st August 2018

ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૯ )

14th August 2018

ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૮ )

8th August 2018

ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૭ )

1st August 2018

ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી (૬)

11th July 2018

ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી (૫)

1st July 2018

ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી (૪)

20th June 2018

ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી (૩)

15th June 2018

ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી (૨)

9th June 2018

ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી (૧)

2nd June 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.