સવાલ જવાબ

QA

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને
ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

ev_msg_1

One thought on “સવાલ જવાબ”

  1. Question:
    એવી કઈ ખાવાની વાનગી છે કે જે રંધાય ત્યારે ખૂબ જ ગરમ હોય, પણ કોઈ એમ ન કહે કે તે, તે વાનગીને ગરમ ગરમ ખાવા માગે છે.
    જેમકે દાળભાત ઘણાને ગરમ ગરમ જ જમવા ગમે છે તેમ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.