મૌલિકા દેરાસરી

  • જન્મ - ૧૯૮૦, નડિયાદ
  • બી.એસ.સી.; ડિપ્લોમા લેબ. ટેક.
  • હાલ વસવાટ - સુરત
  • પ્રવૃત્તિઓ - હોસ્પિટલ લેબ, રેડિયો એનાઉન્સર, કોપીરાઈટર, વિવિધ કળા પ્રવૃત્તિઓ

 

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *