રાજેશ કોલડિયા

  • જન્મ - ૧૯૮૬, વીરડી, ગરિયાધાર, ભાવનગર
  •  એફ. વ્હ્યાય. બી.કોમ. / એનિમેશનમાં ડિપ્લોમા
  • હાલ વસવાટ - સુરત 
  • પ્રવૃત્તિ - એનિમેશન વાળા વિડિયો બનાવવા
  • ઈમેલ -  rkoladiya18@gmail.com

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *