સુરેશ જાની

  • જન્મ - ૧૯૪૩, અમદાવાદ 
  • બી.ઈ.(મિકે./ ઇલે.)
  • ૨૦૦૦-(જનરલ મેનેજર, પાવર સ્ટેશન, સાબરમતીમાંથી નિવૃત્ત) 
  • હાલ વસવાટ ફોર્ટવર્થ(ટેક્સાસ, યુ.એસ..)
  • ઈ-વિદ્યાલયના મુખ્ય સંચાલક, બ્લોગર
  • ઈમેલ - [email protected]

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *