કલ્પના દેસાઈ

  • જન્મ - ૧૯૫૩, ચીખલી ( જિ. નવસારી)
  • બી.એસ.સી. 
  • ગૃહિણી
  • હાલ વસવાટ - ઉચ્છલ ( જિ. તાપી)
  • પ્રવૃત્તિ - સામાયિકોમાં લેખક, બ્લોગર
  • ઈમેલ - kalpanadesai.in@gmail.com

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *