લતા હીરાણી

  • જન્મ - ૧૯૫૫, મોરબી
  • બી.એ., એલ.એલ.બી.
  • હાલ વસવાટ - અમદાવાદ
  • દૈનિકો, સામાયિકોમાં લેખન/ બ્લોગર
  • ઈમેલ - [email protected]

 

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *