બાળગીતો

Music

એક ઝરણું દોડ્યું જાતું તું
ઉંચું ઉંચું ઉંટ
જંગલકેરા પ્રાણીઓની
એકડો સાવ સળેખડો ને બગડો ડિલે તગડો.
લ્યો ટબૂકબેન મારો તાળી
ઉનાળાનો કેવો તડકો?

ગમ્યું?...તો ગમતાનો ગુલાલ કરો.Google+FacebookEmail
One comment on “બાળગીતો
  1. vah vah…
    some new and old kids song…
    i like this type of song.
    good hiralji and others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*