દાખલો – ૪, સરવાળા

નીચેના સરવાળાના દાખલા ગણો ….

દાખલો>>

પહેલી રકમ  ૧૭  ૬૨ ૪૯  ૫૭  ૧૯
બીજી રકમ  ૧૧  ૨૪  ૨૨  ૩૩  ૭૮

સરવાળો  ૨૮  ૮૬  ૭૧ ૯૦  ૯૭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.