પતાસાની પોળમાં …. જોડકણું

પતાસાની પોળમાં, પંદર પગથિયાં,

પંદર ચઢવા, પંદર ઉતરવા

મહીં મહાદેવના દર્શન કરવા,

ભાત માથે ઓટલો, વાળ્યો ગંગાજીનો ચોટલો.

દર્શન કરતા રાત પડી, કાળે સાડલે ભાત પડી,

પાર્વતીને ચઢી રીસ, પગથિયાં તો થયાં ત્રીસ. 

– લોક પ્રચલિત 

સાભારધ્વનિ – કંદર્પ [ બાલઘર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.