માટીના લાડવા!

સાભાર -   વેબગુર્જરી

    ખેતરમાં રમતા એક છોકરાને સુકી માટીના લાડવાની થેલી મળી આવી હતી, એ વાર્તા મેં એક વાર સાંભળી છે. લાડવાની થેલીનું શું કરવું તે સમજાયું નહીં, એટલે એક એક કરીને તે લાડવા તળાવમાં ફેંકી, પેદા થતાં તરંગોની તે મજા લઇ રહ્યો હતો. એ જ વખતે એક લાડવો તેના હાથમાંથી પડીને તૂટી ગયો. તેમાંથી તેને એક ચમક્તો હીરો મળ્યો. ત્યારબાદ બીજા લાડવા તોડતાં તેમાંથી પણ હીરા નીકળ્યા. હવે તે માથે હાથ દઇ ને બેસી રહ્યો.

     માટીના લાડવા જેમ જ આપણી આસપાસનાં લોકો પણ મૂલ્યવાન હીરા હોય છે. પણ આપણે પણ કેટલીએ વાર,  તેમને માટીના લાડવા માની બેસવાની ભૂલ કરી જ બેસીએ છીએ ને

     -   તન્મય વોરા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.