ઉખાણું – ૧૦

- શ્રીમતિ પૂર્વી મલકાણ 

સવારે આવીને સાંજે જતો
રાત્રે પાછો ન દેખાતો. 

કોણ?

 

પડછાયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.