જોક – ૨૪

મહેમાન : 'તમારી ઘરે ગયા વર્ષે બિલાડીનુ બચ્ચુ હતુ એનુ શુ થયું ?

ગટ્ટુ : તમને સાચે જ ખબર નથી ?

મહેમાન : ના, કેમ મરી ગયું ?

ગટ્ટુ : ના, એ તો બિલ્લી બનીને મસ્ત થઈને ફરે છે. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.