કોયડો – બાળકોની પાર્ટી

   સાભાર - શ્રી. બટુક ઝવેરી     

બાળકોની પાર્ટીમાં.....

  • ૧૦  બાળકોએ જ્યૂસ પીધો.
  • ૮ બાળકોએ કેક ખાધી.
  • ૬ બાળકોએ કેક પણ ખાધી અને જ્યૂસ પણ પીધો.

કુલ કેટલાં બાળકો પાર્ટીમાં હતાં ?   


૧૨
આ સેટ થિયરીનો સરસ કોયડો છે. નીચેના ચિત્ર પરથી જવાબ સમજાઈ જશે -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.