નારંગી કળા !

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
      માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

    નારંગી તો આપણે સૌએ ખાધી જ હશે. પણ એની છાલ ઊતારવાની પણ કળા હોય છે! 

-- -- -- --
-- -- --

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.