જોડકણાં

ફોઇના ઘરવાળાને કહું છું ચાલો જમવા ફુઆ
જમીને પરવારે કે તરત લાગી જાય સૂવા.

 
મારી બધી વાત સુણી, પપ્પા બોલ્યાં ધીમા
ભારે હોંશિયાર તું ,  એ સાંભળી મલકી મારી મા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.