સોળ વર્ષના પુત્ર માટે


लालयेत् पंच वर्षाणि ,
दश वर्षाणि ताडयेत् ।
प्राप्ते तु षोडशे वर्षे ,
पुत्रे मित्रवत् आचरेत् ।।
 ( चाणक्य नीति ) 


ક્લિક અહીં ‘ક્લિક’  કરી ઘણા બધા સુભાષિતો વાંચો એમના અર્થ અંગ્રેજીમાં સમજો.
તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.