ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી (૪)

જંગ સામાન્ય ન હોય, બરાબરીનો જ હોય.

[૧૦૪૯]
તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published.