હાય! ગણિત, વાહ! ગણિત

      નીતા અડવાણીને સૌથી વધુ તિરસ્કાર હતો ગણિત માટે. પણ આજીવિકા માટે એને નસીબ ગણિતમાં ખેંચી ગયું. અને નીતા ગણિતના પ્રેમમાં પડી ગઈ ! 

ઈ-વિદ્યાલયની ચેનલ પર….

 

સાભાર – શ્રી. વિનોદ પટેલ
તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.