દાખલો – ૫ , બાદબાકી

નીચેના બાદબાકીના દાખલા ગણો ….

દાખલો>>

પહેલી રકમ

 ૧૭

 ૭૭

 ૬૧

 ૯૧

 ૭૦

બીજી રકમ

 ૪

 ૫૧

 ૩૯

 ૨૨

 ૩૪

બાદબાકી

૧૩

૨૬

૨૨

૬૯

૩૬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *