ચાલો લોગો બનાવીએ

ઉપરના ફોટા પર ક્લિક કરો અને તમારો લોગો જાતે બનાવી લો.  ચિત્રકળાની કોઈ આવડત જરૂરી  નથી !

જુઓ. ઈ-વિદ્અયાલયના ચાર લોગો સામેની બાજુ!

અને અહીં જાઓ તો એક સાથે ૩૦૦ થી વધારે ડિઝાઈનો એક જ સેકન્ડમાં મળી જાય !

evf4
evf4
evf2
ev_logo--61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *