કોયડો – ૧૦

આ વાંચી બતાવો


THIS IS THE WAY TO SAY YOU HAPPY ‘HOLI’ IN ADVANCE IN A NEW STYLE.
દરેક શબ્દની આગળ અને પાછળના ‘A’   કાઢી નાંખો એટલે આ તરત વંચાશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *