સ્ટ્રોમાંથી બનાવો પંખો – પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

આ ચિત્ર જુઓ...

 

અને એની સામગ્રી આટલી જ ...

 

બનાવવાની રીત અહીં...

મિત્રો, 

     નવરા પડીએ ત્યારે આવું ઘણું બધું કરવું છે? આ કાકા શીખવશે !

પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

એમનું પ્રયોગ ઘર આ રહ્યું...

3 thoughts on “સ્ટ્રોમાંથી બનાવો પંખો – પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા”

  1. પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તાની નવરા પડો ત્યારે પ્રવૃતિ ગમી ગઇ.
    બાળકો સાથે waste માંથી best દરેકે અપનાવવા જેવૂં

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *