કોયડો – પંચકોણમાં ત્રિકોણ

ઉપર બતાવેલા પંચકોણમાં સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ કેટલા છે? 

ત્રણ નહીં પણ પાંચ ! 

આ ત્રણ તો તરત ખબર પડી જાય.

પણ આ બે લટકામાં  – લીલો અને લાલ!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *