પ્લાસ્ટિકના પ્યાલામાં ટ્રેમ્પોલિન !

પ્લાસ્ટિકના પ્યાલામાં સ્ટીલના બોલને આમ ઉછાળવો છે?!

રીત અહીં જુઓ ...

Video embed code not specified.

પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

તેમનું પ્રયોગ ઘર આ રહ્યું...

3 thoughts on “પ્લાસ્ટિકના પ્યાલામાં ટ્રેમ્પોલિન !”

  1. ટ્રેમ્પોલાઇનિંગ સ્પ્રિન્ગ જડેલા બોર્ડ પર કૂદવાની રમત ! આ રમતથી લસિકાતંત્ર સ્વસ્થ રહે છે તે આવા પ્રેરણાદાયી રમકડાથી સારી રીતે સમજાવી શકાય…

  2. very nice. what if we create category as ‘રમત રમતમાં શીખીએ’ for Prof. Gupta’s toys. they are having learning objective mainly science and math. I have categorized it on FB page as ‘રમત રમતમાં શીખીએ’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *