શબ્દ શોધો

     ગુજરાતી લેક્સિકોન પર એક શબ્દ શોધતાં અચાનક એક સરસ મજાની રમત મળી ગઈ. પાંચ શબ્દ શોધવાના. જુદા જુદા ત્રણ લેવલ પણ ખરા જ તો !

આ લોગો પર ક્લિક કરો...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *