ધોરણ – ૧ , ગુજરાતી

વિડિયો જોતી નાની બાળા ગુજરાતી બારાખડી_ક,ખ,ગ,ઘ ગુજરાતી બારાખડી_ભાગ-૨ (ચ,છ,જ,ઝ) ગુજરાતી બારાખડી_ક ગુજરાતી બારાખડી_ખ ફળના નામ. ભાગ-૧ ફળના નામ. ભાગ-૨ ગુજરાતી શબ્દો વાંચીએ -૧ શાકભાજી- ભાગઃ૧
શાકભાજી- ભાગઃ૨ (લીલાં શાક) અંગોના નામ-1 અંગોના નામ 2 અંગોના નામ_3 બગીચાનાં ફૂલ ટીનીયાનું દફતર ગુજરાતી શબ્દો બનાવતા શીખીએ : ભાગ -૧ https://youtu.be/y9K08GwBEXo ગુજરાતી શબ્દો વાંચીએ _૭ ગુજરાતી શબ્દો બનાવતા શીખીએ : ભાગ_૪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *