આખું અમેરિકા ગજાવે છે આ ગુજરાતી ટેણિયો

અમેરિકામાં ગુજરાતી દમ્પતિને ત્યાં જન્મેલો આ ટેણિયો
-.
નામે સ્પર્શ શાહ, આખું અમેરિકા ગજવે છે
સાભાર – શ્રી. વિનોદ પટેલ

3 thoughts on “આખું અમેરિકા ગજાવે છે આ ગુજરાતી ટેણિયો”

  1. સ્પર્શદા જવાબ નાહી
    આ દુનિયાના લોકો કેટલા વિચિત્ર છે,
    રમકડાં છોડી , લાગણીઓ સાથે રમે છે…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *