અબ્રાહમ લિન્કનનો પત્ર – વિડિયો સ્વરૂપે

હવે ઈ-વિદ્યાલયના શ્રી. વિનોદ પટેલે ખબર આપી છે કે, તેમના બ્લોગ ‘ વિનોદ વિહાર’ પર આ જ બાબત ૨૦૧૩ ઓક્ટોબર મહિનામાં તેમણે મુકી હતી.

ચાલો… ત્યાંથી મળેલ વિડિયો માણીએ …..અમલમાં મુકીએ……
તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *