ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૯ )

પાવલાં = જૂતાં

      વાહનોના  નકામા થઈ ગયેલા ટાયરમાંથી બનાવેલાં જૂતાં પહેલાં બહુ સસ્તાં ( પાવલી – ચાર આના – પચીસ પૈસા ) ભાવે  મળતાં. એટલે હ્જુ એ સૌરાષ્ટ્રમાં પાવલાં તરીકે ઓળખાય છે.

આવા ઘણા બધા શબ્દોની હળવાશ અહીં….

[૧૦૩૫]

Leave a Reply

Your email address will not be published.