ઉખાણું – ૭

સાભાર - શ્રી. સુરેશ પાટડીયા [ 'અમૃતધારા' ]

સૂર્યમંડળનો એક સભ્ય,
સૌથી સુંદર લાગું છું,
પીળાશ પડતો રંગ મારો
મારી ફરતે બર્ફીલા વલયો
શનિ ગ્રહ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.