ભુલભુલામણી !

   વાદળી ટપકાને લાલ ચોરસ સુધી પહોંચાડવાનું છે. પણ લીલા રંગની દિવાલને ક્યાંય અડી જવું ન જોઈએ !  

 લીલો વાવટો દબાવો   અને જમણી બાજુએ નીચે બટનો દબાવી ટપકાને જ્યાં લઈ જવું હોય ત્યાં લઈ જાઓ. 

સૂચનાઓ 

Press green flag to start.
The game starts with Level -1 and ten lives. However level can be changed by slider.
Use nine buttons of RHS bottom to move the blue ball.
If the ball touches anywhere on green background, a life is lost.
When the ball reaches the target, level changes to next.

નોંધ - આ પ્રોજેક્ટ કોમ્પ્યુટર પર જ ચાલશે - મોબાઈલ સાધનો પર નહીં .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.