હોડી, બકરી અને વરૂની પઝલ !

     ઘાસ બકરી અને વરૂ નદીની ડાબી બાજુ છે. ત્રણે સાથે હોય ત્યારે બકરી ઘાસ ન ખાઈ શકે અને વરૂ  બકરીને ખાઈ ન શકે.  જો બકરી અને ઘાસ એક બાજુ રહી જાય તો બકરી ઘાસ ખાઈ જાય. એ જ રીતે વરૂ અને બકરી એક બાજુએ રહી જાય તો વરૂ બકરીને ખાઈ જાય. 

     ત્રણેને સહિસલામત નદીની જમણી બાજુ પહોંચાડવાના છે.

લીલો વાવટો દબાવો   અને પઝલ ચાલુ કરો.

સૂચનાઓ 

      લીલો વાવટો દબાવ્યા બાદ  'સ્પેસ' બાર દબાવીને  સૂચનાઓ વાંચી શકશો અને ફરી દબાવી સૂચનાઓ સંતાડી શકશો.

નોંધ - આ પ્રોજેક્ટ કોમ્પ્યુટર પર જ ચાલશે - મોબાઈલ સાધનો પર નહીં .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.