કાર્ટૂન દ્વારા શિક્ષણ

        શ્રી જતિન વાણિયાવાળા શિક્ષણને લગતી બાબતોના આધાર પર, સરસ કાર્ટૂનો આપણે માટે ખાસ બનાવી દર શનિવારે પીરસે છે.  આજના બાલદિને એમનાં કાર્ટૂનો અને અન્ય કલાકૃતિઓનો વિડિયો તેમના ટૂંક પરિચય સાથે પ્રસ્તુત છે....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.