જોક – ૧૪

      -  વિનોદ પટેલ 

બંધ ઘર અને અંદર રડતું બાળક !

આપણા સુરતના ઞોપીપુરા મોમનાવાડ માં એક ધરના બધા લઞ્નમાં બહાર ગામ ઞયા હતા.ઘરમાં તાળુ હતું અને ઘરની અંદરથી નાના બાળકના રડવાનો અવાજ આવતાં અડોશ પડોશમાં રહેતા પડોશીઓ ગભરાઈ ઞયા હતા.

એમણે નજીકમાં આવેલ પોલીસ ચોકીમાં ફરીયાદ કરતાં પોલીસ ધટના સ્થળે પહોચી ધરનું તાળુ તોડીને જોયુ તો બધ્ધા ચોંકી ઞયા હતા અને પેટ પકડીને હસવા લાઞ્યા …? 
કેમ …..?

One thought on “જોક – ૧૪”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.