જોક – ૨૦

 

પ્રોફેસર : શુ તુ મને સત્તરમી સદીના વૈજ્ઞાનિકો વિશે બતાવી શકે છે ? 
વિદ્યાર્થી - જી સર, તેઓ બધા મરી ગયા છે. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.