ઉખાણું – ૯

સાભાર - શ્રી. સુરેશ પાટડીયા [ 'અમૃતધારા' ]

હવા કરતાં હળવો હું,
રંગે બહુ રૂપાળો,
થોડું ખાઉં ને ધરાઈ જાઉં,
વધુ ખાઉં તો ફાટી જાઉં.
ફુગ્ગો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *